ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลิตในสหรัฐอเมริกา-รุ่น3:

ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา-รุ่น Y:

ผลิตในประเทศจีน/เยอรมนี:

ผลิตในประเทศจีน/เยอรมนี-รุ่น3:

ผลิตในประเทศจีน/เยอรมนี-รุ่น Y: